MKiDN dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Używamy także plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności
[Zamknij]

Aktualności

Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej - część "b" dla Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego"

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - CZĘŚĆ „B” NA

WIZYTY STUDYJNE

na kwotę 140 717 EUR = 596 640 PLN [1]

(liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,24 PLN)

Dostępne środki w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „b” dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” mają na celu pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury z Polski i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Celem spotkań powinno być wzmocnienie współpracy dwustronnej oraz wymiana dobrych praktyk
w obszarze kultury.

1. Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru

Dofinansowanie może zostać przyznane na jedno z dwóch kwalifikujących się rodzajów Wizyt Studyjnych:

  1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

  2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce

Pojedynczy wniosek może obejmować wizytę na terenie jednego kraju (Polska, Norwegia, Islandia lub Liechtenstein).

Maksymalny limit wniosków składanych w konkursie przez jednego wnioskodawcę to 4 wnioski. W przypadku planowania wizyty z tą samą instytucją partnerską z Państw-Darczyńców, polska instytucja może złożyć w konkursie maksymalnie 2 wnioski, tj. na działanie 1 (wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie) i działanie 2 (przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce).

Każdy ze złożonych wniosków będzie podlegał indywidualnie ocenie formalnej,
a w przypadku uzyskania dofinansowania będzie przedmiotem oddzielnej umowy finansowej.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

O dofinansowanie na Wizyty Studyjne mogą ubiegać się wyłącznie polskie podmioty o następującej osobowości prawnej:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;

 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;

 • uczelnie publiczne;

 • archiwa państwowe;

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014;

 • kościoły i związki wyznaniowe.

  W celu odbycia Wizyty Studyjnej wymagane jest nawiązanie współpracy z instytucją/ami
  z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Podmioty z Państw-darczyńców kwalifikujące się do udziału w działaniu:

   • instytucje kultury;

   • artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges;

   • uczelnie o profilu ogólnym;

   • archiwa;

   • jednostki samorządowe;

   • organizacje pozarządowe ze sfery kultury;

   • podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury;

   • kościoły i związki wyznaniowe.

3. Czas trwania pojedynczej wizyty i liczba osób

 1. wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie

  Wizyta może zakładać udział maksymalnie 3 osób z polskiej instytucji delegującej i może trwać od 1 do 5 dni kalendarzowych (w zależności od liczby spotkań) i dodatkowo maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 30 dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku do Operatora, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 listopada 2017.

   

 2. przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce

  Wizyta może zakładać udział maksymalnie 6 osób z wszystkich instytucji delegujących z Państw-darczyńców (maksymalnie 3 osoby z jednej instytucji) i może trwać od 1 do 3 dni kalendarzowych i dodatkowo maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż. Wizyta może rozpocząć się najwcześniej 30 dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku do Operatora, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 listopada 2017.

4. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie Wizyt Studyjnych

Całkowita alokacja (środki z funduszy EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 140 717 EUR. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym co oznacza, że wnioski będą rozpatrywane wg. kolejności wpływu do Operatora, a każdy wniosek spełniający kryteria formalne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Całkowita dostępna wysokość środków może zostać powiększona o środki niewykorzystane w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

5. Dofinansowanie Wizyty Studyjnej

Dofinansowanie otrzymane na realizację Wizyty Studyjnej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej - część „b” w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów działania. Wkład własny finansowy nie jest wymagany.

Kurs przeliczeniowy dla Wizyt Studyjnych wynosi: 4,24 PLN/EUR.

6. Koszty kwalifikowalne w ramach Wizyty Studyjnej

Dotacja będzie wyliczana na zasadzie ryczałtu według następujących stawek:

 • koszty podróży, w tym transport lokalny i ubezpieczenie w wysokości 500 EUR dla jednego uczestnika wizyty, tj. 2 120 PLN;

 • koszty utrzymania w wysokości 250 EUR za dzień dla jednego uczestnika wizyty, tj.
  1 060 PLN.

  Dotacja zostanie przeliczona i wypłacona Wnioskodawcy w PLN po kursie dla naboru.

  7. Kryteria wyboru projektów

  Każdy wniosek zostanie poddany weryfikacji formalnej przez Operatora Programu zgodnie
  z
  kryteriami administracyjnymi i kryteriami kwalifikacji.

  Kompletna lista kryteriów znajduje się w Karcie Sprawdzającej (zobacz pkt. Dokumenty do pobrania - dokumenty aplikacyjne).

  Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla działania podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  8. System płatności i raportowanie

  Płatność zaliczkowa w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania wypłacona będzie po podpisaniu Umowy finansowej. Płatność bilansująca w wysokości do 50% całkowitej kwoty dofinansowania, wypłacona będzie po akceptacji Raportu końcowego. W uzasadnionych przypadkach Operator może wypłacić wyłącznie jedną transzę w postaci refundacji poniesionych wydatków.

  Końcowe rozliczenie działania odbywać się będzie na podstawie Raportu końcowego, który powinien zostać przesłany do Operatora w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu wizyty. Do Raportu konieczne będzie dołączenie Oświadczenie wszystkich zaangażowanych instytucji zagranicznych o zrealizowaniu zaplanowanego zakresu działania.

  9. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Wniosek należy złożyć do Operatora na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą.

  Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 11 września 2017 r. do czasu wyczerpania puli środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., do godz. 16.00.

  Wniosek w wersji papierowej wraz z kompletem załączników (tj. List Intencyjny
  i Pełnomocnictwo - jeśli dot.) musi być dostarczony w jednej kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską lub osobiście (w tych przypadkach decyduje data wpływu do Operatora), w 1 egzemplarzu do Operatora Programu na adres:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Departament Funduszy i Spraw Europejskich

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

  00– 071 Warszawa

   

  Koperta lub paczka zawierająca kompletną dokumentację aplikacyjną musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • wniosek o dofinansowanie Wizyty Studyjnej z Funduszu Współpracy Dwustronnej – część „b” w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
  w ramach MF EOG i NMF 2009-2014;

 • pełna nazwa Wnioskodawcy;

 • adres Wnioskodawcy.

   

  10. Dokumenty do pobrania

  Dokumenty aplikacyjne:

Aktualne wersje dokumentów programowych:

 • Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014
 • Wytyczne Państw–Darczyńców
 • Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego

dostępne na stronie: www.eog.gov.pl; www.eog2016.mkidn.gov.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MKiDN:

 • Pani Małgorzata Bacińska, tel. 22 42 10 538, e-mail: mbacinska(at)mkidn(dot)gov(dot)pl

 • Pan Marek Góźdź, tel. 22 42 10 359, e-mail: mgozdz(at)mkidn(dot)gov(dot)pl

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Departament Funduszy i Spraw Europejskich
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Tel. + 48 (22) 42 10 302, Fax . + 48(22) 42 10 371
  dfe(at)mkidn(dot)gov(dot)pl
  www.mkidn.gov.pl; www.eog2016.mkidn.gov.pl

  Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

   

  Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG i NMF, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

   

 

[1] W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.

Edytowano: 11-09-2017 o 12:21

Wstecz