MKiDN dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Używamy także plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności
[Zamknij]

 

Recruitment and evaluation of proposals

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO OPERATOR PROGRAMU „KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 i NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW na kwotę 74 842 794 EUR = 310 350 613 PLN (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,1467 PLN)

1. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu);
 • budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu);
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych (zakup wyposażenia i sprzętu służącego do konserwacji może stanowić integralną część projektu);
 • rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury (zakup wyposażenia i sprzętu służącego do digitalizacji może stanowić integralną część projektu).

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne (w zakresie zadań z obszaru konserwacji i renowacji historycznych obiektów, zespołów zabytkowych i zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury);
 • publiczne uczelnie wyższe (w zakresie zadań z obszarów: konserwacji i renowacji historycznych obiektów, zespołów zabytkowych i zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury; UWAGA: projekty realizowane przez uczelnie publiczne będą musiały dotyczyć obiektów/przestrzeni szczególnie ważnych dla dziedzictwa kulturowego, gdzie prowadzona będzie działalność kulturalna, a nie tylko działalność dydaktyczna danej uczelni);
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.

3. Projekty partnerskie:

Projekty w ramach Programu mogą być składane w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, których udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Projekty partnerskie mają na celu budowanie owocnej i długotrwałej współpracy pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami poprzez wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk itp. Projekty realizowane przy udziale partnera pochodzącego z Państw-Darczyńców będą traktowane jako projekty partnerskie zawierające element dwustronnej współpracy międzynarodowej.

Partner zagraniczny musi:

 • pochodzić z krajów Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii);
 • należeć do poniższej grupy podmiotów:
 • instytucja kultury;
 • artystyczne szkoły i uczelnie, w tym specjalistyczne uniwersytety i uniwersyteckie colleges;
 • samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym, w tym: wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uczelniach publicznych oraz wydziały artystyczne i wydziały związane z kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą na uniwersyteckich colleges i uniwersytetach specjalistycznych;
 • archiwum;
 • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • kościół lub związek wyznaniowy;
 • organizacja pozarządowa ze sfery kultury;
 • podmiot gospodarczy działający non-profit w sektorze kultury.

Wnioskodawcy realizujący projekt w partnerstwie z instytucjami z Państw Darczyńców mogą wnioskować również o refundację kosztów przygotowania projektu. Środki na ten cel dostępne będą w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD). Formularz aplikacyjny dotyczący refundacji w ramach FWD dostępny będzie w przeciągu 30 dni roboczych od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Możliwe jest także złożenie wniosku w partnerstwie przez dwie lub więcej instytucje pochodzące z Polski. Partner polski musi wpisywać się w katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, wymienionych w pkt. 2.

4. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Całkowita alokacja (środki z MF EOG i NMF 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs: 74 842 794 EUR, tj. 310 350 613 PLN (w tym 7 484 280 EUR, tj. 31 035 063 PLN przeznaczone na procedurę odwoławczą). 5% alokacji zostanie przeznaczone na realizację projektów z zakresu dokumentacji historii kultury, w tym mniejszości etnicznych i narodowych.

5. Wartość dofinansowania z Programu

 • Poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku instytucji państwowych, archiwów państwowych oraz szkół i uczelni artystycznych podlegających polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, całkowicie finansowanych z budżetu państwa, MKiDN może zapewnić również wkład własny do projektu . Wnioskodawca musi uzyskać pisemną deklarację pokrycia wkładu własnego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed złożeniem wniosku.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 146 700 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 000 000 EUR (tj. 33 173 600 PLN)

6. Kwalifikowane wydatki:

 • a) Koszt prac przygotowawczych, w tym m.in.:
 • koszt przygotowania przetargu (wraz z dokumentacją przetargową oraz ogłoszeniami przetargowymi)
 • b) Koszt procesu inwestycyjnego, w tym m.in.:
 • przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace instalacyjne, prace wykończeniowe,
 • nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji oraz nadzór konserwatorski i autorski,
 • koszty budowy,
 • koszty prac konserwatorskich,
 • koszty prac digitalizacyjnych,
 • koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu,
 • koszt zakupu nowego sprzętu i wyposażenia ,
 • zakup wartości niematerialnych, takich jak patenty i licencje dla sprzętu.
 • c) Koszty opinii/ekspertyz, w tym m.in.:
 • koszty badań i ekspertyz, pod warunkiem, że stanowią nieodłączną część projektu (np. badania konserwatorskie),
 • wydatki na doradztwo i ekspertyzy,
 • ewaluacja i audyty,
 • tłumaczenia.
 • d) Koszty zarządzania (nie mogą przekroczyć 250 000 PLN + 3% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym m.in.:
 • koszty sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby prowadzenia biura projektu ,
 • koszty wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) personelu przydzielonego do projektu,
 • koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie (pod warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami wnioskodawcy oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych).
 • e) Koszty informacji i promocji projektu
 • f) Opłaty finansowe, w tym m.in.:
 • opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku wydzielonego dla projektu,
 • opłaty notarialne,
 • koszty gwarancji zapewnionych przez bank lub inne instytucje finansowe, jeśli są one konieczne w przypadku zaliczek wypłacanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • g) Podatek VAT - tylko wtedy, gdy przepisy prawa nie pozwalają na jego odzyskanie.
 • W ramach Programu niekwalifikowane są:
 • koszt zakupu ziemi i nieruchomości;
 • wkład rzeczowy, w tym wolontariat;
 • opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów związanych z rachunkami wymaganymi przez KMF, Krajowy Punkt Kontaktowy lub obowiązujące prawo oraz koszty usług finansowych nałożonych przez umowę finansową;
 • podatek VAT, gdy przepisy prawa pozwalają na jego odzyskanie.
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016 r.

  7. Kryteria wyboru projektów:

  Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Ocena formalna i merytoryczna będzie dokonywana przez ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Zespół – Komitet ds. Wyboru Projektów. Decyzje o dofinansowaniu projektów podpisuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operator może stwierdzić w trakcie oceny wystąpienie niespójności, braków lub oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej, które podlegają uzupełnieniu w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora Programu prośby o uzupełnienie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz braków podlegających uzupełnieniom znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy, pkt. 7.2.2. Karty oceny formalnej i merytorycznej wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów znajdują się w załączniku do ogłoszenia. Zatwierdzone szczegółowe kryteria dla naboru wniosków są następujące:

  I Kryteria formalne

  Na kryteria formalne składać się będą:

  Kryteria administracyjne:

  • Czy wniosek wpłynął do Operatora w terminie?
  • Czy wniosek w wersji papierowej został przygotowany na odpowiednim formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku?
  • Czy złożono 3 oryginały wniosku wraz z 3 kompletami załączników w wersji papierowej oraz 3 wersje elektroniczne?
  • Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?
  • Czy egzemplarze wniosku są kompletne?
  • Czy złożone dokumenty są ze sobą spójne?
  • Czy wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersją papierową?

  Kryteria kwalifikacji:

  • Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie?
  • Czy typ projektu jest kwalifikowalny i zgodny z celami Programu?
  • Czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z wytycznymi Programu?
  • Czy data zakończenia projektu nie wykracza poza dopuszczalny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu?
  • Czy poprawnie sklasyfikowano koszty na kwalifikowalne i niekwalifikowalne?
  • Czy wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrażania projektu (samodzielnie lub z udziałem inwestora zastępczego)?
  • Czy wnioskodawca zapewnił długoterminową trwałość finansowo-instytucjonalną projektu?

  II Kryteria merytoryczne

  • ocena jakości analizy instytucjonalnej wnioskodawcy do wdrażania projektu;
  • ocena popytu/potrzeby realizacji projektu;
  • poziom dofinansowania wkładem własnym wnioskodawcy;
  • ocena analizy wrażliwości i ryzyka;
  • analiza ekonomiczna i finansowa (kwantyfikacja i logika wystąpienia efektów społecznych);
  • ocena harmonogramu realizacji projektu;
  • ocena analizy opcji;
  • realizacja projektu w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną środowiska;
  • wskaźniki;
  • przedmiot projektu;
  • ważność projektu z punktu widzenia polityki kulturalnej państwa;
  • kompleksowość i wieloaspektowość projektu;
  • wpływ projektu na poprawę dostępności do kultury i przywrócenie do świetności obiektów zdegradowanych/jakość projektów dotyczących rozwoju zasobów cyfrowych;
  • jakość programu kulturowego związanego z przedsięwzięciem;
  • aspekt edukacyjny;
  • aspekt społeczny;
  • wkład projektu w promowanie różnorodności kulturowej, w tym mniejszości etnicznych i narodowych;
  • partnerstwo w projekcie;
  • informacja i promocja.

  Projekty, które uzyskały co najmniej 65% możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej punktów zostaną umieszczone na liście rankingowej.

  8. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy:

  Wnioskodawca może skorzystać z procedury odwoławczej od decyzji o odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem odwoławczym pierwszej instancji jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od decyzji Zespołu – Komitetu ds. Wyboru Projektów. Alokacja na procedurę odwoławczą dla projektów złożonych w ramach naboru wniosków do Programu wynosi 7 484 280 EUR, tj. 31 035 063 PLN Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy, pkt. 7.4.

  9. System płatności:

  Dofinansowanie jest realizowane w formie zaliczek i płatności końcowej. Przekazanie zaliczek beneficjentom będzie możliwe pod warunkiem, że Ministerstwo Finansów zagwarantuje w ustawie budżetowej 100% środków zaplanowanych na zaliczki. Łączne środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczek nie mogą przekroczyć 95% przyznanej kwoty dofinansowania. Każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora prawidłowego wydatkowania zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.

  W ramach systemu płatności na rzecz beneficjentów, beneficjent przedkłada do Operatora następujące dokumenty:

  • raporty okresowe (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień-grudzień);
  • raport końcowy;

  wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki oraz potwierdzającą i uzasadniającą prawidłową realizację projektu. Weryfikacja raportów będzie przeprowadzana na podstawie przedstawionej przez beneficjenta dokumentacji. W razie wątpliwości, Operator zwróci się do beneficjenta z prośbą o uzupełnienia bądź wyjaśnienia.

  Ww. raporty będą składały się z dwóch części: finansowej i merytorycznej (opisującej zaawansowanie rzeczowe projektu). Ich wzory zamieszczone będą na stronie internetowej poświęconej Mechanizmom Finansowym prowadzonej przez Operatora. Raporty będą sporządzane w języku polskim, a zawarte w nich kwoty wyrażone będą w PLN.

  Co do zasady, projekty realizowane w ramach Programu nie będą projektami nastawionymi na zysk. Na etapie aplikowania o środki wnioskodawca jest zobowiązany do zidentyfikowania i oszacowania ewentualnych przychodów generowanych w ramach projektu. Wartość ewentualnego przychodu powinna zostać uwzględniona przy określaniu wysokości dofinansowania.

  10. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów:

  Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 czerwca 2013 r. do dnia 16 września 2013 r. 30 września 2013 r., do godz. 15.00. (UWAGA: nabór wniosków został przedłużony. Jednocześnie informujemy, iż pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian)

  Wniosek wypełniony powinien być w języku polskim oraz zawierać streszczenie opisu projektu w języku angielskim. Wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską lub osobiście, w 3 egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD / DVD; pliki powinny być w formacie: RTF, DOC – dla plików tekstowych; PDF, JPG – dla skanów, map, zdjęć, itp.; XLS, ODS – tabele finansowe, przy czym arkusze kalkulacyjne muszą być aktywne, tzn. posiadać odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych obliczeń) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adres:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00– 071 Warszawa

  Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

  • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach MF EOG i NMF 2009-2014
  • pełna nazwa wnioskodawcy,
  • adres wnioskodawcy,
  • tytuł projektu.

  11. Dokumenty do pobrania:

  • Formularz wniosku (do pobrania)
  • Instrukcja wypełniania wniosku (do pobrania)
  • Lista załączników (do pobrania)
  • Wzory wybranych załączników:
  • Wzór listu intencyjnego en, pl
  • Wzór umowy partnerskiej en, pl
  • Planowany budżet projektu (do pobrania).
  • Tabela scalającą kosztorysy z wyodrębnionymi cenami netto i brutto (do pobrania).
  • Tabela przedstawiająca koszty realizacji projektu z wyszczególnieniem sposobu kalkulacji kosztów (do pobrania).
  • Kryteria wyboru projektów – Karta oceny formalnej (do pobrania) oraz Karta oceny merytorycznej (do pobrania)
  • Podręcznik wnioskodawcy: Jak aplikować o środki? (do pobrania)
  • Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  • Wytyczne Państw Darczyńców (dostępne na stronie: http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents)
  • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 (do pobrania).
  • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (dostępne na stronie http://www.eog.gov.pl/dokumenty/wytyczne/strony/default.aspx)

  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy MKiDN (dni robocze, godz. 9.00 – 15.30):
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Departament Funduszy Europejskich
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa
  Tel. + 48 22 42 10 302
  Fax. + 48 22 42 10 371

  Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
  Korespondencja w sprawie złożonych wniosków przekazywana jest wnioskodawcy przez Operatora Programu pismem oraz faksem lub pismem oraz pocztą elektroniczną – zgodnie z danymi podanymi przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym. Termin wniesienia pisma liczony jest od terminu przekazania wnioskodawcy informacji faksem (data liczona od potwierdzenia przesłania faksu) lub terminu przesłania wiadomości pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku potwierdzenia, po upływie 10 dni roboczych uznaje się, że informacja ta dotarła do wnioskodawcy.
  Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.eog2016.mkidn.gov.pl.

  Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię oraz budżet państwa.