MKiDN dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Używamy także plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności
[Zamknij]

 

Frequently Asked Questions on the stage of the competition

1. Czy w ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie?

Tak, jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek

2. Czy krajowy Partner jednego z przygotowywanych wniosków mógłby być Liderem kolejnego wniosku składanego w Konkursie?

Krajowy Partner jednego z przygotowywanych wniosków może być Liderem kolejnego wniosku składanego w konkursie. Musi jedynie udowodnić, co będzie podlegało ocenie, zdolność finansową i organizacyjną do realizacji projektów, w ramach których aplikuje o dofinansowanie.

3. Czy jest możliwość realizacji projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj?

Nie ma możliwości realizacji projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj.

4. Czy po ocenie projektu i uzyskaniu dofinansowania możliwa będzie zmiana zakresu rzeczowego projektu (dokumentacji projektowej), np. w zakresie zmiany sposobu odwodnienia budynku i całego terenu lub zmianę miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej, zmianę przyłącza gazowego ?

Co do zasady beneficjenci będą zobowiązani do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowym projektu podlegającego ocenie. Jednakże dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów ze środków europejskich pokazuje, że w wyjątkowych sytuacjach, po wyczerpującym uzasadnieniu, zmiany będą możliwe do wprowadzenia (nie mogą one jednak prowadzić do zmiany celu projektu, obniżenia zakładanych wskaźników określonych na etapie aplikacji, jak również pogorszenia warunków przyznanej oceny). Decyzje odnośnie zmian zakresu rzeczowego projektu będą podejmowane indywidualnie w stosunku do poszczególnych projektów.

5. Czy prawa do zdigitalizowanych materiałów dźwiękowych będą sublicencjonowane na Państwa jako dysponenta funduszy, czy jest określony zakres udostępniania i pól eksploatacji zdigitalizowanych materiałów, czy jest określona procentowo bądź w inny sposób liczba udostępnionych online materiałów?

Prawa do zdigitalizowanych materiałów nie będą sublicencjonowane na Ministerstwo KiDN. Operator nie określał zakresu udostępniania zdigitalizowanych zbiorów Operator nie określał także minimalnego akceptowalnego stosunku liczby udostępnionych online materiałów/ liczby zdygitalizowanych w ramach projektu materiałów.

6. W odpowiedzi na uwagi związków zawodowych, przyjęli Państwo, że będą one traktowane jak organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Czy w związku z tym każdy związek zawodowy będzie tak traktowany? Czy dodatkowo musi wykazać, że działa w sferze kultury?

Zgodnie z interpretacją prawną przyjętą na etapie konsultacji społecznych programu, związki zawodowe będą traktowane jako organizacje pozarządowe. Ww. organizacje, których działania statutowe obejmują działania z zakresu kultury, będą traktowane jako organizacje pozarządowe ze sfery kultury, a tym samym mogą być Beneficjentami Programu.

7. Czy jest możliwość starania się i uzyskania pokrycia wkładu własnego z innych źródeł publicznych, np.: środki z urzędu gminy/miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego?

Pozyskanie środków ze źródeł publicznych (np. budżetu jst) jest dopuszczalne. Beneficjent jest zobowiązany do dołączenia dokumentu potwierdzającego wkład własny do projektu (w tym posiadanie środków pokrywających koszty niekwalifikowane, np. VAT) – zgodnie Listą wymaganych załączników do Programu.

8. Czy w przypadku kiedy beneficjentem/ wnioskodawcą jest parafia - kościelna jednostka organizacyjna, dokumentem potwierdzającym wkład własny do projektu jest wyciąg bankowy, oświadczenie czy jaki inny dokument? Czy dokument ten powinien wskazywać zabezpieczenie środków w wysokości 100% kosztów całkowitych czy tylko 15% wkładu własnego?

Zgodnie z listą wymaganych załączników beneficjent jest zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego wkład własny do projektu (w tym posiadanie środków pokrywających koszty niekwalifikowane - VAT). Dokument powinien dowodzić posiadania przez beneficjenta środków na zapewnienie wkładu własnego (min. 15% kosztów kwalifikowanych plus całość kosztów niekwalifikowanych - VAT). Dla kościołów i związków wyznaniowych aktualny na dzień składania wniosku wyciąg z rachunku z bankowego jest dokumentem wystarczającym do potwierdzenia posiadania środków.

9. Czy darowizna/dotacja przyznana przez fundację w formie pieniężnej na realizację zadania objętego wnioskiem i zaliczonego do wydatków kwalifikowanych może stanowić wkład własny wnioskodawcy?

Informuję jednocześnie, że ww. darowizna/dotacja zostanie przekazana na rachunek wnioskodawcy przed datą złożenia wniosku (a więc będzie ją można wykazać w wyciągu bankowym – dokumencie potwierdzającym wkład własny) i zostanie wykorzystana po dacie przyznania dofinansowania na rzecz projektu (tj. podpisania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzji o dofinansowaniu projektu).

Zgodnie z listą wymaganych załączników do projektu jednym z dokumentów dowodzących posiadania środków na sfinansowanie wkładu własnego może być aktualny wyciąg bankowy lub zaświadczenie z banku wnioskodawcy/Partnera, iż na jego koncie znajduje się odpowiednia wysokość środków finansowych (wystarczająca do sfinansowania zarówno części kwalifikowanej wkładu własnego, jak i niekwalifikującej się do wsparcia w ramach programu - np. niekwalifikowalny VAT). Jeżeli na etapie aplikowania o środki taki wyciąg zostanie dołączony do dokumentacji aplikacyjnej, będzie on wystarczający do dokonania oceny projektu w zakresie posiadania środków na współfinansowanie projektu.

10. Jeśli chodzi o parafie, które są podmiotowo zwolnione ze stosowania ustawy PZP w przypadku realizacji projektu w ramach MF EOG i NMF są zobligowane do stosowanie tylko wytycznych MRR w zakresie udzielania zamówień w ramach EOG 2009-2014, czy jeśli wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 50% to stosuje PZP?

Przestrzeganie prawa zamówień publicznych obowiązuje również kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli przyznane dofinansowanie na projekt wynosi co najmniej 50% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku projektów współfinansowanych w proporcji niższej niż 50% beneficjent zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej oraz stosować tryb przetargu, o którym mowa w art. 70.1 – 70.5 Kodeksu cywilnego, chyba że przepisy szczególne przewidują inny tryb i formę zawierania umowy, z uwzględnieniem następujących zasad: jawności, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu.

11. Jak w przypadku podpisania umowy/porozumienia zostanie oceniony punkt "Wnioskodawca zrealizował projekt inwestycyjny o wartości powyżej 1 mln zł" w sytuacji jeżeli Lider (samorządowa instytucja kultury) nie ma takowego doświadczenia, a posiada je JST (partner), który udostępnia swoje zasoby ludzkie?

W tym kryterium oceniane będzie doświadczenie Lidera.

12. Jednym z działań statutowych naszej Fundacji jest działalność kulturalna związana z promocją kultury i tradycji poszczególnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w tym wypadku jesteśmy podmiotem, który może przystąpić do naboru wniosków w ramach programu?

Do kategorii organizacje pozarządowe ze sfery kultury będą zaliczane te fundacje, których zakres działalności jest związany z kulturą.

13. Czy wybór wykonawcy robót konserwatorsko budowlanych odbywa się przed złożeniem wniosku i we wniosku posługujemy się już konkretnym wykonawcą, czy też opisuje się tylko procedurę wyboru wykonawcy i zgodnie z tą procedurą dokonuje wyboru po podpisaniu umowy na dotację?

Z punktu widzenia wymagań Programu, na etapie składania wniosku nie jest konieczne posiadanie już wyłonionego wykonawcy prac. Tym samym do wyłonienia wykonawcy można przystąpić po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

14. Czy analiza opcji w przypadku projektu, który ma objąć remont i renowację kilkunastu zabytkowych kościołów wraz ze stworzeniem w powiązaniu z nimi oferty turystyczno - edukacyjnej lokalnej i regionalnej, jest konieczna do wykonania. Jeśli nie, to czy będzie odpowiednio ujęta punktacja, jeśli tak, to czy jest możliwość oparcia analizy opcji o inne kryteria niż wskazane w regulaminie?

W tego typu projektach - gdzie przewiduje się przeprowadzenie prac przy zabytkowych istniejących obiektach, a planowane prace przewidują zajęcia przy zabytkowej tkance, bardzo trudno jest zaproponować inne opcje realizacji.

Analiza opcji technicznych przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w części 6.3 Wytycznych do przygotowania „Studium Wykonalności” jest wymagana dla wszystkich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu. Należy zauważyć, że w przypadku projektów z zakresu renowacji obiektów zabytkowych – wymagane jest zdefiniowanie tylko jednego wariantu inwestycyjnego oraz wariantów bezinwestycyjnego i minimum.

15. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest ostateczne pozwolenie na budowę?

Tak, ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (jeśli dotyczy), jest wymaganym dokumentem na etapie składania wniosku aplikacyjnego.

16. Czy w przypadku nie dołączenia pozwolenia na budowę na etapie składania wniosku o dofinansowanie, możliwe jest uzupełnienie tego dokumentu po ocenie formalnej, w ramach stwierdzonego braku załącznika?

W przypadku niedołączenia wymaganego załącznika, wnioskodawca zostanie poproszony, w trybie uzupełnień, o dostarczenie brakującego dokumentu. W przypadku braku dossłania stosownego dokumentu na etapie uzupełnień, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

17. Czy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Beneficjent winien mieć opracowaną i uzgodnioną dokumentację techniczną projektu oraz wydane stosowane pozwolenia na budowę? Jeśli nie to na jakim etapie jest to wymagane.

Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze wnioskiem aplikacyjnym ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy tego typu przedsięwzięcia).

18. Czy jeśli zakres przewidzianych w projekcie prac dotyczy jedynie remontu, to w takim wypadku jest wymagane pozwolenie na budowę?

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

19. W przypadku, jeśli pozwolenie konserwatorskie na zakres prac przewidziany w projekcie wskazuje konkretnego wykonawcę prac (nie wybrany w postępowaniu przetargowym) to czy należy wystąpić o jego wykreślnie i przedłożyć do wniosku o dofinansowanie postanowienie zatwierdzające program wraz z programem prac, (bez Wykonawcy ale zamiast pozwolenia)? czy przedłożyć pozwolenie w takiej formie jak opisano powyżej, a po przeprowadzeniu postępowania, jeśli będzie taka potrzeba wystąpić i uzyskać zmianę pozwolenia (zmianę wykonawcy)?

Zespół oceniający wniosek aplikacyjny nie ma podstaw do kwestionowania pozwolenia konserwatorskiego, jeżeli decyzja została wydana zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa (zawiera np. informacje o konkretnym wykonawcy robót) i stała się ostateczna. Decyzja o ewentualnym wystąpieniu o zmianę decyzji leży w gestii beneficjenta.

20. Czy ostateczne pozwolenie na budowę musi być aktualne na dzień składania wniosku czy też może być uzupełnione na etapie oceny formalnej?

Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku aplikacyjnego dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” jest ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy (jeżeli dotyczy). Pozwolenie musi być ostateczne w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Jeśli od momentu gdy pozwolenie stało się ostateczne upłynął okres dłuższy niż trzy lata (według wcześniejszych przepisów dwa lata) beneficjent musi udowodnić, że pozwolenie jest nadal ważne (np. przesyłając potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie wpisu do dziennika budowy)

21. Czy w przypadku jeśli dla zadania obejmującego remont i renowację zabytkowego kościoła uzyskano już wszystkie konieczne pozwolenia, decyzje czy postanowienia budowlane i konserwatorskie (decyzje te się uprawomocniły), na etapie wykonania projektu nie występowano zaś o decyzje środowiskowe - nie było to wymagane, czy w chwili obecnej, o takie decyzje należy wystąpić i załączyć je do wniosku o dofinansowanie? czy wystarczyłyby inne dokumenty, jeśli tak to jakie?

Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku aplikacyjnego jest dokumentacja z postępowania OOŚ wraz z deklaracją organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. Decyzję o ewentualnej konieczności wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej należy podjąć po przeanalizowaniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. przedsięwzięć II grupy – par. 3.1 Rozporządzenia). W przypadku wątpliwości w interpretacji czy inwestycja kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć, należy zwrócić się z prośbą o opinię do organu właściwego dla przeprowadzania postępowania OOŚ.

Jeżeli inwestycja należy do przedsięwzięć II grupy, należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dalszy przebieg procedury będzie uzależniony od decyzji/postanowienia organu.

W studium wykonalności projektu należy opisać przebieg procedury przeprowadzonej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskaną w jej wyniku dokumentację stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie. Gdy przeprowadzenie postępowania okaże się wymagane, w studium powinno znaleźć się również streszczenie Raportu OOŚ.

Jeżeli OOŚ nie jest wymagana w studium wykonalności należy podać stosowne uzasadnienie – np. informację, że projekt nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu cytowanego wyżej Rozporządzenia.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się m.in. w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zespół oceniający wniosek może zaakceptować dokumentację OOŚ uzyskaną po dacie uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli wnioski wynikające z przeprowadzonej OOŚ nie będą powodowały konieczności zmiany/uzupełnienia pozwolenia na budowę.

22. Czy istnieje oprócz wytycznych - szablon Studium Wykonalności wraz z arkuszami kalkulacyjnymi. Czy tez należy go stworzyć samemu w oparciu o wspomniane wytyczne?

Operator nie dysponuje szablonem do przygotowania Studium Wykonalności wraz z arkuszami kalkulacyjnymi. Niemniej jednak Studium Wykonalności powinno zostać przygotowane i zawierać wszystkie wymagane informacje zawarte w Wytycznych do przygotowania SW (do pobrania tutaj).

23. Proszę o określenie ważności dokumentacji środowiskowych: posiadamy decyzję środowiskową wydaną w kwietniu 2012 r. dla zakresu, na jaki składać będziemy Projekt. Czy jest to dokument ważny?

Jeżeli decyzja jest ostateczna i dotyczy całego zakresu projektu nie ma podstaw aby stwierdzić, iż nie jest ona ważna.

24. Jako jeden z dopuszczalnych tytułów prawnych do nieruchomości, wymieniona została dzierżawa gruntów lub budynków. Czy w ramach konkursu dopuszczalne jest aby była to dzierżawa części budynku (tj. lokali w tym budynku)? Co rozumieją Państwo przez „budynek”?

W ramach konkursu dopuszczalna jest dzierżawa części budynku. Pojęcie „budynek” rozumiemy zgodnie z art. 3 ust 2 Prawa budowlanego jako „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

25. Bardzo proszę o wyjaśnienie, jaką stopę dyskontową należy przyjąć do analizy finansowej dla projektu w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Zgodnie z wytycznymi do Studium wykonalności dla wyliczenia wskaźników analizy ekonomicznej zaleca się stosowanie stopy dyskontowej na poziomie 5,5%. W jakich cenach, stałych czy zmiennych, należy przeprowadzić analizę finansową i analizę ekonomiczną?

Na poziomie dokumentów nie określono czy analizę należy przeprowadzać w cenach stałych czy zmiennych, jednakże Operator programu rekomenduje analizę finansową sporządzoną w cenach stałych przy zastosowaniu stopy dyskontowej 5,5% i okresie odniesienia 20 lat.

26. Czy możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie spółki non-profit jako Wnioskodawcy w projekcie? Czy zostanie ona wówczas potraktowana jako organizacja pozarządowa?

Spółki prawa handlowego nie są podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

27. Czy kwalifikującym się zadaniem jest: remont, rozbudowę i modernizacja Muzeum Regionalnego, które jest gminną instytucją kultury. Gmina jako instytucja Wnioskująca byłaby odpowiedzialna za całość przedsięwzięcia, z którą zostałby podpisana umowa na dofinansowanie, a Muzeum byłoby wykazane we wniosku aplikacyjnym jako partner, realizujący inwestycję. Uzyskane dofinansowanie z MF EOG i NMF oraz środki na pokrycie wkładu własnego zostałyby przekazane przez Gminę do Muzeum w formie dotacji celowej (na inwestycję). Całość dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę będzie przygotowane i wydane na rzecz Muzeum, które przeprowadzi także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji.

Zadanie polegające na remoncie, rozbudowie i modernizacji Muzeum Regionalnego, które będzie realizowane w ramach partnerstwa projektowego pomiędzy gminą i jednostką kultury jest kwalifikowane. Szczegółowy podział obowiązków i zadań poszczególnych partnerów powinna określać umowa partnerska. Przykładowy wzór umowy partnerskiej znajduje się tutaj

28. Czy koszty przygotowanie wizualizacji, animacji komputerowych, opracowanie dźwięku, projekty graficzne itp. które będą treścią wystawy, mogą być zawarte w budżecie projektu.

Wskazane koszty przygotowania wizualizacji, animacji komputerowych, opracowania dźwięku, projekty graficzne itp., które będą treścią wystawy są kwalifkowane w ramach projektu.

29. Czy, biorąc pod uwagę zapisy dokumentacji konkursowej, wydatek kwalifikowalny stanowiłby remont i wymiana nie zabytkowego otoczenia zabytku w tym np. mur-płot, droga procesyjne, zieleń?

W ramach projektu kwalifikowane są prace przy zabytkach wraz z otoczeniem. Należy jednak pamiętać, iż zakres prac związanych z otoczeniem zabytku może stanowić wyłącznie uzupełnienie projektu, zmierzające do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

30. Czy prezentowany typ zadania kwalifikuje się: remont i modernizacja instytucji nie będącą instytucją kultury lecz publiczną placówką oświatowo-wychowawczą działającą w strukturach organizacyjnych urzędu miasta, która prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu tańca, muzyki, folkloru, plastyki, informatyki, nauki języków, kultury żywego słowa, itp. Siedziba instytucji zlokalizowana jest w obszarze wpisanym do rejestru zabytków (wpis obszarowy).

Katalog uprawnionych Wnioskodawców jest wskazany w pkt 2 Ogłoszenia o naborze (do pobrania). Wśród wymienionych tam typów instytucji nie figuruje publiczna placówka oświatowo-wychowawcza. Tym samym nie jest ona uprawniona do aplikowania o środki w ramach Programu

31. Czy prezentowany typ zadania kwalifikuje się: renowacja ratusza miejskiego, który jest siedzibą władz samorządowych, wpisany do rejestru zabytków, położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu to m.in. prace remontowo-konserwatorskie i adaptacyjne obiektów zabytkowych na cele kulturalne. Podstawą działalności obiektu, jakim jest ratusz miejski nie jest funkcja kulturalna, w związku z powyższym taki projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania.

32. Czy prezentowany typ zadania kwalifikuje się: remont i przebudowa budynku, położonego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, do którego przeniesiona zostałaby biblioteka publiczna – samorządowa instytucja kultury.

Wśród kwalifikujących się zadań jest wymieniony remont i przebudowa instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu. Rozbudowa budynku stanowiącego siedzibę biblioteki jest kwalifikowana w ramach działania, należy tylko udowodnić wpływ tej instytucji na rozwój regionu.

33. Czy Beneficjentem środków może być jednostka samorządu terytorialnego, tj. gmina w partnerstwie z samorządowymi instytucjami kultury - miejskim ośrodkiem kultury i muzeum lokalnym? (część obiektów wchodzących w zakres inwestycji jest własnością samorządowych instytucji kultury)

Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i samorządowe instytucje kultury są podmiotami uprawnionymi o ubieganie się o środki w ramach Programu "Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" jako samodzielni beneficjenci, jak również w ramach zawieranych partnerstw projektowych.

34. Czy kwalifikowalne będą np.: wykonanie parkingów przy kościele, wykonanie w całości nowego ogrodzenia, wykonanie dodatkowych ścieżek granitowych, wykonanie gablot informacyjno - edukacyjnych - interaktywnych, wykonanie tablic informacyjnych w języku breila oraz nowe ławki, nowa podłoga, nowe wyposażenie zakrystii, zakup rzutnika i ekranu do kościoła, wykonanie ogrzewania kościoła, zakup/wykonanie nowych organów (stare nie istnieją), odtworzenie organów, wykonanie kraty przy wejściu kościoła umożliwiającej oglądanie wnętrza zabytku.

Wymienione elementy mogą być kwalifikowane w ramach Programu, jeżeli będą stanowiły element szerszego przedsięwzięcia infrastrukturalnego (nie mogą stanowić wyłącznego zakresu projektu) i będą przyczyniały się do osiągnięcia celów projektu, zgodnych z celami Programu.

35. Czy w przypadku jeśli w zabytkowym kościele, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi będzie wykonywana wymiana podłogi, a przy okazji przewidziano montaż ogrzewania podłogowego, to czy możliwe jest aby w ramach projektu wykonać pompę ciepła czerpiącą ciepło geotermalne do ogrzewania kościoła i uznać ten wydatek za kwalifikowalny?

Wydatek poniesiony na wykonanie pompy ciepła może być uznany za kwalifikowany (w ramach przedsięwzięcia infrastrukturalnego dot. rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych) jeżeli zadanie jest zgodne z decyzjami administracyjnymi wydanymi dla zakresu objętego projektem (pozwolenie konserwatorskie, pozwoleniem na budowę).

36. Czy w przypadku podpisania umowy/porozumienia wydatki związane z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru w trzech branżach (wod-kan, elektryka, instalacje - 1/4, 1/8 etatu) będą mogły stanowić koszt kwalifikowany projektu i być ponoszone przez partnera czy tylko wniskodawca (samorządowa instytucja kultury) będzie uprawniona do ponoszenia wydatków kwalifikowanych projektu? Lider projektu zapewni w swojej strukturze organizacyjnej osoby związane m.in. z nadzorem ogólnobudowlanym, księgową, osoby związane z promocją i zamówieniami publicznymi.

Wydatki związane z wynagrodzeniem inspektorów nadzoru w trzech branżach mogą być uznane za kwalifikowalne. Będą mogły być ponoszone przez partnera, gdy zostanie to uwzględnione w umowie partnerskiej (wzór dostępny na http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego/nabor-i-ocena-wnioskow/dokumenty/dokumenty-aplikacyjne.php)

37. Czy w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 kosztem kwalifikowanym może być koszt zarządzania realizacją projektem w postaci zewnętrznej usługi realizowanej przez wyspecjalizowaną w zarządzaniu projektami firmę, która wybrana zostanie zgodnie z obowiązującymi Beneficjanta przepisami dotyczącymi udzielania zamówień w projekcie?

W ramach projektu realizowanego w Programie „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” możliwe jest współfinansowanie kosztów inwestora zastępczego wybranego w trybie zamówienia publicznego. Należy pamiętać, że warunkiem uznania tych kosztów za kwalifikowane jest uwzględnienie ich w budżecie projektu na etapie aplikowania o środki.

38. Czy koszty nadzoru konserwatorskiego mogą być kwalifikowane przynajmniej częściowo jeśli zgodnie z umową na pełnienie nadzoru konserwatorskiego część okresu pełnienia nadzoru będzie odbywać się już po decyzji o dofinansowaniu?

Kwalifikowalne mogą być wydatki na usługi, które zostaną wykonane i zapłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. po decyzji Ministra przyznającej dofinansowanie dla projektu.

Tym samym, jeżeli nadzór konserwatorski będzie świadczony po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu, wydatki beneficjenta z tego tytułu płacone na rzecz wykonawcy (wyłącznie za część usługi wykonaną po decyzji) mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach współfinansowanego projektu.

39. Proszę o udzielenie informacji, czy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej kosztem kwalifikowanym będzie wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej projektu, np. projektu budowlanego.

Tak, koszt przygotowania ekspertyz i dokumentacji technicznej projektu jest kosztem kwalifikowanym w ramach części „a” FWD dla programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie wartym przypomnienia jest fakt, iż aby koszt został uznany za kwalifikowany w ramach części „a” Funduszu Współpracy Dwustronnej należy: - złożyć wniosek do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w partnerstwie z instytucją z Państw Darczyńców; - ponieść, wykazywane w ramach FWD wydatki, w okresie kwalifikowalności kosztów określonym dla części „a” FWD tj. od 18 października 2012 r. do dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej do Operatora Programu.